ประกาศผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13

โรงเรียนพุทธ

ประกาศผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13

ประกาศผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13

โรงเรียนพุทธ

ตามที่ สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓ นั้น บัดนี้การคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓ จำนวน ๑๓๐ โรงเรียน จึงขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓เข้ารับโล่รางวัล ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ** ขอให้โรงเรียนตอบรับโดยสแกนผ่าน QR CODE ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565